فرم داخلی اطلاعات بیماران کاشت مو، ویژه مشاوران

نام بیمار:

الگوی ریزش مو:

روش پیشنهادی:

توضیحات:
کشش پوست پشت سر:

تراکم بانک مو:

جنس مو:

رنگ مو:

رنگ پوست:

نحوه توزیع موها روی سر برای کاشت:

توضیحات:

تاریخ مشاوره:

تاریخ پیشنهادی:

مبلغ کل (تومان):

بیعانه (تومان):

مانده و شرایط:

نام مشاور:


برو اول صفحه